Drs. P jarig

Eitje - foto: Hannnnemannnn @ Wikimedia Commons, CC by-sa
Wat? 94?
Juist: 94!
Wat is des jeugdigen
Grijsaards geheim?

’s Ochtends een eitje met
Zeventienkruidenzout
’s Middags wat metrum
En ’s avonds wat rijm

© Judy Elfferich